Rekrutacja

KROKI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ:

1. Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej odbywa się od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 6 września 2019 r. drogą elektroniczną. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez przesłanie wymaganych dokumentów (pliki PDF) na adres szkola.doktorska@awf.gda.pl.

2. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej składa się z dwóch etapów:

a) etap pierwszy: 9 – 13 września 2019 r. – formalna i merytoryczna ocena złożonych dokumentów i decyzja o zakwalifikowaniu kandydata do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Szkoła Doktorska” w postaci listy rankingowej 14 września 2019 r.,

b) etap drugi: 16 – 20 września 2019 r. – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. Zawiadomienie dotyczące terminu i miejsca rozmowy kwalifikacyjnej zostaną wysłane, na wskazany przez kandydata, adres mailowy.

3. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Uczelni w zakładce: „Szkoła Doktorska” w postaci listy rankingowej kandydatów dnia 24 września 2019 r.

4. Limit miejsc w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 wynosi 5 osób.

WYMAGANE DOKUMENTY (pliki PDF):

1) życiorys, uwzględniający szczegółowy przebieg rozwoju naukowego (w tym dotychczasowe kształcenie na studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej, wszczęte i zamknięte przewody doktorskie),
2) odpis dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra,
3) dokument poświadczający znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (certyfikat lub dyplom ukończenia studiów filologicznych/językowych lub dyplom ukończenia studiów na uczelni zagranicznej lub
świadectwo matury międzynarodowej),
4) projekt badawczy dotyczący przyszłej rozprawy doktorskiej (do 5-ciu tysięcy znaków ze spacjami nie wliczając bibliografii),
5) wykaz publikacji naukowych, a w przypadku prac przyjętych do druku należy dostarczyć zaświadczenie od wydawcy,
6) wykaz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych (autor/autorzy, tytuł wystąpienia, dane konferencji),
7) wykaz innych osiągnięć naukowych, zawodowych i organizacyjnych – w szczególności ważnych dla rozwoju nauk o kulturze fizycznej – takich jak certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, ukończone dodatkowe studia wyższe, studia podyplomowe, kursy
i szkolenia, osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji nauki, udział w kołach naukowych, posiadanie dodatkowych uprawnień związanych z rozwojem naukowym i zawodowym, staże naukowe i dydaktyczne, udział w projektach badawczych, itp.,
8) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – w roku 2019 opłata rekrutacyjna nie jest pobierana,
9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego,
10) oświadczenie o braku przeszkód do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

Do wymienionych dokumentów należy dołączyć, jeśli jest to możliwe, oświadczenie proponowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów.

Regulamin Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AWFiS w Gdańsku

Wyniki rekrutacji